Обяви


ОТМЕНЯТ СЕ ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ПО ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК
Със Заповед № 144/13.04.2020 г. на Кмета на община Вършец се отлага провеждането на всички обявени от община Вършец публични търгове по Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец по процедурните правила на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец до отмяна на въведеното извънредно положение в Република България.

След отмяна на въведеното извънредно положение в Република България ще бъдат издадени нови заповеди за определяне на нови срокове, свързани с обявените публични търгове по ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ