Обяви


ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
На 14.04.2020 г. от 14.00 ч. ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец за разполагане на съоръжения на лицензиран мобилен оператор за приемо-предавателна станция, както следва:
  • - Част от покрива на сградата на Кметство с.Спанчевци, община Вършец /Акт за публична общинска собственост № 46/10.12.1998 г./ с площ от 50 кв.м., за разполагане на съоръжения на лицензиран мобилен оператор за приемо-предавателна станция.

  • Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ календарни години считано от датата на сключване на договорите за наем.
  • Първоначална тръжна месечна наемна цена - 450 лв. без ДДС /четиристотни и петдесет лева без ДДС/.
  • Цена на тръжната документация 100 лв.
  • Депозит за участие в търга 1000 лв., /хиляда лева/, които се внася по банков път по сметка на община Вършец в ОББ АД, клон Вършец.
Търга ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, етаж 4.

Пълния текст на обявата вижте ТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ