Обяви


ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
На 14.04.2020 г. от 11.00 ч. ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец за поставяне на преместваеми търговски обекти по чл.56 от ЗУТ описани, както следва:
  • - Част от поземлен имот с идентификатор 12961.424.158 по КК и КР на гр.Вършец /паркова зона пред СБР „Свети Мина“, гр.Вършец/ с площ от 55 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект по реда на чл.56 от ЗУТ /съгласно проекта за рехабилитация на градинка в УПИ V, кв.76 по плана на гр.Вършец/. Начална тръжна месечна наемна цена - 150 лв. без ДДС.
  • - Част от тротоара и зелената площ на кръстовището на ул.“Република“ № 12 и ул.“Отец Паисий“ в гр.Вършец с площ от 43 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект по реда на чл.56 от ЗУТ. Начална тръжна месечна наемна цена – 70 лв. без ДДС.
  • - Част от поземлен имот с идентификатор 12961.422.611 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 10 кв. м. за поставяне на преместваем търговски обект по реда на чл.56 от ЗУТ. Начална тръжна месечна наемна цена - 50 лв. без ДДС.

  • Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ календарни години считано от датата на сключване на договорите за наем.
  • Първоначална тръжна месечна наемна цена - 50 лв. без ДДС за 1 кв.м. за 1 бр. кафе-автомат.
  • Цена на тръжната документация 100 лв.
  • Депозит за участие в търга 500 лв.за всеки терен по отделно, които се внася по банков път по сметка на община Вършец в ОББ АД, клон Вършец.
Търга ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, етаж 4.

Пълния текст на обявата вижте ТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ