Обяви


ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
На 14.04.2020 г. от 10.00 ч. ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец за поставяне на кафе-автомати описани, както следва:
  • - Пред сградата на СУ “Иван Вазов” гр.Вършец - 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. кафе автомат.
  • - Пред сградата на община Вършец - 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. кафе автомат.

  • Срок за отдаване под наем – 3 /три/ календарни години считано от датата на сключване на договорите за наем.
  • Първоначална тръжна месечна наемна цена - 50 лв. без ДДС за 1 кв.м. за 1 бр. кафе-автомат.
  • Цена на тръжната документация 50 лв.
  • Депозит за участие в търга 300 лв.за всяка отделна площ за поставяне на кафе-автомат, които се внася по банков път по сметка на община Вършец в ОББ АД, клон Вършец.
Търга ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, етаж 4.

Пълния текст на обявата вижте ТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ