Обяви


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО ЧЛ.37И ОТ ЗСПЗЗ - 27.02.2020 Г.
Община Вършец съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение № 85 от Протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд на община Вършец по землища, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване по реда на чл. 24а, ал. 2 във връзка с чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Срокът за подаване на заявления за наемане на пасища, мери и ливади от ОПФ на община Вършец за индивидуално и общо ползване, заедно с приложените към тях документи по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ в Община Вършец е 17:00 ч. на 10.03.2020 г. Заявления по образец заедно с необходимите към тях документи се подават в община Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, бул.“България“ № 10, деловодство.

За допълнителна информация: тел. 09527/22-22, вътрешен 962.


Списъците на имотите можете да видите на следните линкове:
Вършец
Ливади
Пасища и мери
Горна Бела Речка
Ливади
Пасища и мери
Горно Озирово
Ливади
Пасища и мери
Долна Бела Речка
Ливади
Пасища и мери
Долно Озирово
Ливади
Пасища и мери
Драганица
Ливади
Пасища и мери
Спанчевци
Ливади
Пасища и мери
Стояново
Ливади
Пасища и мери
Черкаски
Ливади
Пасища и мери  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ