Обяви


ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 1 /ЕДИН/ СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КВОТАТА НА ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА.
Общински съвет – Вършец на основание чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 68е от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и писмо вх. № 262/18.11.2019 г. на Председателя на Окръжен съд – Монтана, и свое Решение № 64 от Протокол № 5 от 30.01.2020 г., обявява откриването на процедура за определяне на 1 /един/ съдебен заседател от Община Вършец за попълване на квотата на Окръжен съд – Монтана.

Процедурата за избор на съдебен заседател да бъде проведена при спазване на следните правила:

І. Кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет – Вършец, в сградата на Общинска администкрация Вършец, бул. „България“ № 10, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, изискуемите от закона документи, съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, в срок до 05.03.2020 г., както следва:

  1.Подробна автобиография, подписана от кандидата;
  2.Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  3.Свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
  4.Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  5.Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
  6.Мотивационно писмо;
  7.Писмено съгласие;
  8.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
  9.Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

ІІ. Подадените документи от кандидатите ще бъдат разгледани от временна комисия определена в т. V от Решение № 64 от Протокол № 5 от 30.01.2020 г., на Общински съвет – Вършец, която ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и ще изготви доклад от работата си.

Приложения:
Приложение 1 - Заявление за кандидатстване за съдебен заседател
Приложение 2 - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗВС
Приложение 3 - Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗВС  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ