Обяви


ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.040-0118 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания от община Вършец” (23.07.2019 г. - 23.09.2020 г.)
Община Вършец уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че ПРОДЪЛЖАВА набирането на заявления за ползване на услугите.

Информация за проекта:

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. Подкрепата ще бъде насочена към предоставяне на интегрирани здравно- социални услуги в домашна среда на 50 потребители от община Вършец, съобразно разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качеството на услугата.
Услуги, които се предоставят в обхвата на проекта са: здравни- извършвани от медицинска сестра и социални услуги- извършвани от специалисти социални дейности- социални работници.

ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНО- СОЦИАЛНА УСЛУГА В ДОМАШНА СРЕДА ДО 2 ЧАСА ДНЕВНО НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО.

Целеви групи:
  • Лица над 65 годишна възраст
  • Лица с валидно Копие от експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК /
  • Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравно грижи
  • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение

Всяко лице, желаещо да ползва интегрираната здравно- социална услуга трябва да подаде:
  • Заявление по образец
  • Копие от експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК /при наличие/

Заявленията се приемат в Деловодството на Общинска администрация- гр. Вършец
тел.: 09527 2222- Петър Стефанов- ръководител на проекта.
Продължителност на проекта: 14 месеца
Продължителност на предоставяне на интегрираната социална услуга: 12 месеца
Бюджет: 65 923,20 лв.
Средства от ЕСФ: 56 034,72лв. и национално съфинансиране 9 888,48лв.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ