Обяви


ТРАДИЦИОНЕН ЕЖЕГОДЕН СЪБОР НА ГРАД ВЪРШЕЦ
З А П О В Е Д
№ 149
Вършец, 30.04.2019 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с организирането на празнични и почивни дни


Н А Р Е Ж Д А М:


На 06.05.2019 г. /понеделник/ да се проведе традиционен ежегоден събор на гр. Вършец.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите на Общинска администрация – Вършец.
Копие от заповедта да се качи на сайта на Община Вършец и постави на информационното табло пред сградата на Общинска администрация - Вършец за информация на жителите на общината.


ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет на Община Вършец

Заповедта можете да изтеглите от ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ