Обяви


ПРОТОКОЛ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО ЧЛ.37И ОТ ЗСПЗЗ - 18.04.2019 Г.
Днес, 12.03.2019 г., от 14.00 ч., в заседателната зала в сградата на Общинска администрация, гр. Вършец, в изпълнение на Заповед № 87/11.03.2019 г. на Кмета на Община Вършец, при спазване разпоредбите на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, чл. 42, ал. 6, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, чл. 16, ал. 2 от Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Вършец и Решение № 695 от Протокол № 52/26.02.2019 г. на Общински съвет – Вършец, комисия в състав:
  • Председател: Антон Димитров Тошев - Директор Дирекция „СА“ и ст. юрисконсулт;
  • Членове:    1. Лиляна Георгиева Даскалова – Специалист „Общинска собственост";
  •   2. Димитрина Емилова Георгиева – Специалист „Земеделие, гори и екология";
  •   3. Огнян Йорданов Йорданов – Специалист „Информационни технологии";
  •   4. Представител на ОБДХ Монтана – Цветан Велизаров.
Целият документ можете да изтеглите от ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ