Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
относно избори за членове на Европейския парламент
Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г.избори за членове на Европейския парламент от Република България, общинска администрация Вършец уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината, както следва:

1. Гражданин на друга държава -членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България до 15.04.2019 г. Приложение No 11-ЕП

2.Избиратели с трайни увреждания, могат да гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата или факс, не по-късно от 11.05.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). Приложение No 16-ЕП

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 11.05.2019 г. Приложение No 14-ЕП

4. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място /само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ - до 11.05.2019 г. Приложение No 18-ЕП

5. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - до 18.05.2019 г. Приложение No 9-ЕП

Чрез сайта www.grao.bg може:
  • Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
  • Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
  • Да се информирате за секциите и местата на гласуване.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ