Новини

СКЛЮЧЕН Е ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ ГРУПА БОРОВАН-ВРАЦА-ВЪРШЕЦ”

Община Борован сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-46/15.03.2023 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Чрез него се осигурява изпълнението на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“. Стойността на договора е в размер на 56 765,69 лв. без ДДС, 100% безвъзмездно финансиране. Партньори по проекта са Община Враца, Община Вършец, Народно читалище „Огнище-1930“ - с. Челопек, община Враца, Сдружение „Врачански регионален институт по труда и социалната политика” - с. Горно Пещене, община Враца, Сдружение „Местна инициатива за Вършец“ - гр. Вършец, Народно читалище „Просвета 1919” - с. Малорад, община Борован, „Агротрейд Сс” ООД - с. Борован, „КАЛИПСО -С” ЕООД - с. Борован и „Електростарт” АД - гр. Вършец. Проектът е насочен към мобилизиране на потенциала на всички заинтересовани страни на местно ниво, чрез създаването на местно партньорство, включващо представители на публичния, стопанския и нестопански сектор.

Основните проектни дейности са свързани с популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Предвидени са проучвания и анализи на територията на Местната инициативна група (МИГ), обучения на местни лидери и заинтересовани страни, подготовка на Стратегия за ВОМР и учредяване на МИГ Борован – Враца - Вършец.

Местното партньорство ще бъде създадено на територията на всичките населени места, влизащи в административно-териториалните граници на Община Борован и Община Вършец и на територията на всичките 22 населени места на Община Враца, влизащи в административно-териториалните граници на общината без общинския център – гр. Враца в строителните му граници.

Осъществяването на проекта ще допринесе за придобиване на умения и създаване на капацитет на Местната инициативна група. Информирането на широката общественост за подхода ВОМР и възможностите за финансиране на инициативи по повече от един фонд ще насърчи включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. МИГ Борован – Враца – Вършец ще работи за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността. Разработената Стратегия ще отчита социалните и културни характеристики на района, местните потребности и потенциал. Методологията на воденото от общностите местно развитие ще играе важна роля за насърчаването на интегрирано местно развитие, съобразено с местната идентичност и местните конкурентни предимства.

Проект BG06RDNP001-19.610-0004 „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“, Административен договор за БФП № РД 50-46/15.03.2023 г., финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.17.03.2023 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ