Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 28 февруари 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 13 точки.

Общински съвет - Вършец прие за сведение отчета за дейността на Председателя на Общински съвет – Вършец, дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.

Общински съвет – Вършец прие за сведение годишен отчет за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021 – 2028 г., съгласно приложение.

Общински съвет - Вършец прие програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Вършец за периода 2023 -2027 г. и План за действие по изпълнение на програмата.

Съветниците приеха програма за опазване на околната среда на община Вършец за периода 2022 г. – 2028 г.

Общинските съветници приеха поименният списък на обектите от капиталови разходи на община Вършец за 2023 година, съгласно Приложение № 1.

Общински съвет - Вършец разреши изработването на ПУП – парцеларен план за изграждане на външно електрозахранване чрез подземен кабел СрН за базова станция MON 0056A_Злио камък.

Общински съвет - Вършец определи ливадите, описани в приложение № 1 към настоящото решение и пасищата и мерите, описани в приложение № 2 към настоящото решение от Общинския поземлен фонд на община Вършец, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024 година по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 във връзка с чл. 37и, от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Общински съвет – Вършец взе решение за предоставяне на наследниците на Ангел Андреев, 5 /пет/ поземлени имота, находящи се землището на с. Горна Бела Речка.

Местните парламентаристи приеха отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2022 год.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 300 лева на Бонка Витанова.01.03.2023 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ