Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 28 октомври 2022 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 4 точки.

Общински съвет – Вършец взе решение Община Вършец да реализира предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане, 2021-2027 г., като местна дейност по смисъла на §1, т. 20 от Допълнителни разпоредби на Закона за публичните финанси.

Местните парламентаристи дадоха съгласие за кандидатстване на Община Вършец с проектно предложение „Грижа в дома в Община Вършец“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”, 2021-2027 г.

Общински съвет – Вършец отхвърли и не прие решение по заявление за учредяване право на прокарване на техническа инфраструктура в полза на „ТОПЕКС 2“ ЕООД.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


01.11.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ