Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 30 септември 2022 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 9 точки.

Общински съвет - Вършец прие отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за периода 01.01.2021–31.12.2021 г.

Местните парламентаристи гласуваха одобряването на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Вършец.

Съветниците взеха решение за кандидатстване с проект „Изграждане и реконструкция на група улици в гр. Вършец“ по Процедура № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Общинските съветници гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2022 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/.

Местните парламентаристи гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2022 г.” и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за продажба на 3 /три/ недвижими имота, собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.“ на община Вършец.

Общински съвет – Вършец одобри проект за подробен устройствен план – план-схема за захранване на поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на гр. Вършец, урегулиран в УПИ XIV - 157 в кв. 83 от подробния устройствен план на гр. Вършец с минерална вода от сондаж № 4 в гр. Вършец, с възложител „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ" ООД.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си Бюджет 2022 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева на СУ „Иван Вазов“, град Вършец, за участие във Фестивал на училищните оркестри в град Каварна.

Общински съвет – Вършец определи размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за второто шестмесечие на 2022 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец както следва: ВК „ВЪРШЕЦ“ – сумата от 4 000,00 лева.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


30.09.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ