Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

На 27 юни 2022 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 10 точки.

Общински съвет - Вършец дава съгласие Община Вършец да се включи с територията на всички населени места, влизащи в административно-териториалните граници на общината, в местно партньорство с водещ партньор Община Борован, за кандидатстване с проектно предложение по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Общински съвет – Вършец гласува актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2022 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 37, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец.

Съветниците разрешиха изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за захранване с ел. енергия и вода, с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.58.216 по КК и КР на гр.Вършец с ново предназначение „за складова база и фотоволтаичен парк“.

Общински съвет – Вършец разреши изработване на проект за подробен устройствен план – план-схема за техническата инфраструктура за свързване с електрически кабел на поземлен имот с № 501.434 по кадастралния план на с. Долно Озирово, общ. Вършец, урегулиран в УПИ I - 434 в кв.53 от подробния устройствен план със съществуващ трафопост в южната част на кв.47 от плана на селото за изграждане на фотоволтаична централа.

Общински съвет – Вършец даде съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за захранване с ел. енергия и вода за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.49.789 по КК и КР на гр. Вършец, общ. Вършец с ново предназначение „за фотоволтаична централа“.

Общинските съветници взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Местните парламентаристи взеха решение за провеждане на открит конкурс за продажба на 330 куб.м., стояща дървесина на корен от поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец от 2008г., с начин на трайно ползване – обществен извънселищен парк, горски парк при начални продажни цени.

Общински съвет – Вършец определи наименование на улица - „Деветнадесета“, представляваща поземлен имот с № 501.9534 по действащия регулационен план на село Драганица, община Вършец, област Монтана.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 500 лева на Николай Ангелов.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


28.06.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ