Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Вършец (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Община Вършец е изготвила Проект на План за интегрирано развитие на Община Вършец за периода 2021-2027 г. (ПИРО Вършец).
Проектът на ПИРО Вършец е публикуван на инернет страница на Общината за публично обсъждане в секция „Общински план за развитие“ на следния линк: https://www.varshets.bg/index.php?option=development.
Планът за интегрирано развитие на Община Вършец 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 г. Основната цел на ПИРО Вършец е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.
Поради значимостта на настоящия план, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 11.07.2022 г., включително, като изпратят своите предложения на следния електронен адрес: admin@varshets.bg или на адрес: 3540 гр. Вършец, бул. „България“ 10, Община Вършец.
Общественото обсъждане ще се проведе на 12.07.2022 г., от 17:00 часа в конферентната зала на СПА хотел „Съни Гардън“.
Очакваме Ви!

С уважение,

ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет на Община Вършец

Приложения и Проект ПИРО ВЪРШЕЦ можете да изтеглите от ТУК.


21.06.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ