Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

На 27 май 2022 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 16 точки.

Общински съвет - Вършец определи такси за посещение на Забавно лятно училище през 2022 г. към Център за подкрепа за личностно развитие гр. Вършец, за периода от 04.07.2022 г. до 26.08.2022 г., както следва:За един ден – 10.00 /десет/ лева, за една седмица – 30.00 /тридесет/ лева и за един месец – 100.00 /сто/ лева.

Общински съвет – Вършец гласува изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ по чл. 9 от ЗМДТ.

Съветниците взеха решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 1 кв.м. до входа на сградата на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, за поставяне на банкомат.

Общински съвет – Вършец взе решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 6 /шест/ части от имоти публична и частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.“ на община Вършец.

Общински съвет – Вършец даде съгласие за продажба на 2 бр. недвижими имота с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал.1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Общинските съветници гласуваха учредяване на възмездно право на прокарване и възникването на сервитут на трасе на техническата инфраструктура в полза на „КРИД“ ООД, за реализиране на обект: „Кабелно ел. захранване – НН от съществуващ трафопост в УПИ I, кв. 58 по регулационния план на гр. Вършец.

Местните парламентаристи взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се в землищата в населените места на община Вършец.

Съветниците гласуваха изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Монтана на дата 31.05.2022 год.

Общински съвет – Вършец отпусна награди за учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение и и помощ за дете сирак .Елица Давидова – сумата от 250,00 лева, Бенджамин Горанов – сумата от 250,00 лева, Дейвид Давидов – сумата от 250,00 лева, Петя Симеонова – сумата от 150,00 лева, Анна Борисова – сумата от 150,00 лева, Христофър Трайков – сумата от 150, 00 лева и Сандрина Иванова – сумата от 150,00 лева , както и да се закупят 7 /седем/ броя ваучери на стойност по 50, 00 лева за закупуване на желана от тях книга, като допълнителна награда на учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец, випуск 2022 година.

Общински съвет – Вършец определи размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2022 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЪРПЕЦ 2012“ – сумата от 3 000 лева, разпределени, както следва:

- 2 500, 00 лева за завършване на пролетния полусезон ;
- 500 лева за закупване на екипировка.

Общински съвет-Вършец гласува изрични пълномощия на г-н Ивайло Величков Цветанов – общински съветник в Общински съвет – Вършец, който да участва като представител на общината в редовното общо събрание на акционерите в органите на управление на дружество с общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана на 15.06.2022 г. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ редовното общо събрание на акционерите в органите на управление на дружество с общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана, заседанието ще се проведе на 30.06.2022 г., на същото място и при същия дневен ред.

Общински съвет – Вършец определи г-н Ивайло Цветанов–член на Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика и екология за представител на Община Вършец в Комисията за изработване на Областна здравна карта.

Общински съвет – Вършец определя д-р Румяна Трифонова Дамянова–председател на Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика и екология за представител на Община Вършец в Комисията за изработване на Областна аптечна карта за област Монтана.

ОбС – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 300 лева на Валентина Флорова, 500,00 лева на Иван Беличовски и 1000,00 лева на Цветелин Цветанов.

Общински съвет – Вършец разреши изработване на проект за подробен устройствен план – план-схема за захранване на поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на гр. Вършец, урегулиран в УПИ XIV - 157 в кв. 83 от подробния устройствен план на гр.Вършец с минерална вода от Сондаж №4 в гр.Вършец.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения .

Спас ЗАРЧЕВ


01.06.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ