Новини

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2022 Г.

Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 20 април 2022 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.

Приетият дневен ред бе от 16 точки.

Сред основните теми на заседанието бе приемането на стратегическия за дейността на община Вършец финансов документ - Бюджет 2022. Финансовата рамка на бюджета е в размер на 12 312 000 лв. Предвидени са средства за инвестиционната програма на общината, за социални дейности, за образование и култура, за запазване обема на публичните услуги, които Общината предоставя.

На заседанието бяха приети: Отчета за изпълнението на Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2022 г, Културен календар по месеци и дейности на община Вършец за 2022 г., Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. на община Вършец и Програма за развитие на читалищната дейност в община Вършец за 2022 г.

Общинските съветници гласуваха определянето на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Община Вършец и Кметовете на кметства в община Вършец .

Общински съвет – Вършец определи за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Долно Озирово – Петя Цветкова, на длъжност „Технически сътрудник“ на кметство с. Долно Озирово от датата на приемане на настоящото решение до завръщане от отпуск по болест на Ангел Петров – кмет на кметство с. Долно Озирово.

Общински съвет – Вършец гласува подписване на споразумение между община Вършец и община Берковица за предоставяне на социални услуги съгласно чл. 56 от Закона за социалните услуги.

Общински съвет – Вършец взе решение за учредяване на възмездно право на прокарване и възникването на сервитут на трасе на техническата инфраструктура в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, „Изграждане на водопровод за минерална вода за захранване на /бившия хотел „Мариус“/.

Общински съвет – Вършец даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на трасе на техническата инфраструктура, съгласно изготвен Инвестиционен проект по част Геодезия в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Общински съвет – Вършец определи наименование на улица - „Спортен комплекс“, представляваща поземлени имоти с идентификатори 12961.424.414 и 12961.419.121 по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Вършец.

Общински съвет – Вършец определи продажна цена за добив и транспорт до краен потребител на дърва за огрев - 80 лв., /осемдесет лева/ за 1 куб.м. или обща цена в размер на 400 лв. /четиристотин лева/ за 5 куб.м., /съгласно изготвената калкулация/, на която да се продават от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм - Вършец“.

Общински съвет – Вършец прие отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2021 год.

Беше определен размера на финансиране, съгласно Бюджета на община Вършец за 2022 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел, регистрирани на територията на община Вършец.

ОбС – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер на 2000 лева на Сузана Давидова.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите беше последната точка от дневния ред на заседанието.

Спас ЗАРЧЕВ


21.04.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ