Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

На 30 март 2022 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 12 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 5 точки.

Общински съвет - Вършец прие за сведение Годишен отчет за изпълнението на „Програмата за управление на Кмета на община Вършец“ за втората година от мандата на управление.

Местните парламентаристи приеха за сведение годишен отчет за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. за изпълнение на „Програмата за управление на отпадъците на община Вършец“ за периода 2021 – 2028 г., съгласно приложението към настоящото решение.

Общински съвет – Вършец гласува гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 31.03.2022 г.

ОбС – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 1000 лева на Гергана Найденова и 300 лева на Емил Ангелов.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


31.03.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ