Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2022 НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Съгласно Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Община Вършец организира публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2022 година”, което ще се проведе на 08.04.2021 г. (петък) от 14:00 ч. в Конферентна зала на СПА хотел „СЪНИ ГАРДЪН” - Вършец.

Проектът е внесен за разглеждане и утвърждаване на заседание на Общински съвет на 31.03.2022 г.

В тази връзка, Общинска администрация ще събира предложения по проекто-бюджета до 07.04.2022 г.

Проектът за бюджет на община Вършец е разработен в съответствие с:

- Закона за публичните финанси;
- Натуралните и стойностни показатели за общината, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
- Стратегия за развитие на общината;
- Правомощията на местната власт, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси.

Основните цели на проекта за бюджет 2022 г. са :

- Запазване обема на публичните услуги, предоставяни от общината при повишени критерии за качество, без промяна в размера на местните данъци и такси;
- Реконструкция и изграждане на материално – техническата база на публичната и частна общинска собственост;
- Икономическо развитие и увеличаване на заетостта.

Общият балансиран размер на приходната и разходната част на бюджета е 12 312 000 лв.

За капиталови разходи , финансирани с бюджетни средства са разчетени 2 985 883 лв., от които:

- целева субсидия за капиталови разходи – 614 000 лв.
- от собствени приходи и преходен остатък – 2 371 883 лв.

Можете да изпращате предложенията си на адрес : гр.Вършец, бул.”България” № 10, до председателя на Общински съвет Вършец или до кмета на община Вършец, както и на електронен адрес: admin@varshets.bg или varshetz_obs@abv.bg.


31.03.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ