Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 16 февруари 2022 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 10 точки.

Общински съвет - Вършец прие за сведение отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

Местните парламентаристи приеха за сведение отчета за дейността на Председателя на Общински съвет Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и неговите комисии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.

Съветниците гласуваха изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ VIII – 22 в кв. 213 по действащия регулационен и застроителен план на гр. Вършец от 1986 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 12961.421.22 по КК и КР на гр. Вършец, терен на Начално училище „Васил Левски“, гр. Вършец.

Общински съвет – Вършец разреши на Димитър Замфиров, изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за захранване на имота с ел. енергия и питейна вода на поземлен имот с идентификатор 12961.33.23 по КК и КР на гр. Вършец и делбата му на два имота с ново предназначение: „за малкоетажно жилищно застрояване“, без засягане на конфигурацията и кадастралните граници на имота.

Местните парламентаристи взеха решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за продажба на автобус марка „Ивеко“, модел 315.8.17, с ДК № М 72-76 ВК, собственост на община Вършец.

Общински съвет – Вършец определи ливадите, описани в приложение № 1 към настоящото решение и пасищата и мерите, описани в приложение № 2 към настоящото решение от Общинския поземлен фонд на община Вършец, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване за стопанската 2022/2023 година по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 във връзка с чл. 37и, от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Местните парламентаристи определиха представител на Община Вършец в свиканото за 18.02.2022 г. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 300 лева на Василка Славчева и 300 лева на Николина Димитрова.

Общински съвет – Вършец даде разрешение на „ЕВРОПОДИУМ“ ЕООД, за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за захранване с ел. енергия и вода, с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.49.789 от КК и КР на гр. Вършец с ново предназначение „за фотоволтаична централа“.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


17.02.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ