Новини

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – МОНТАНА ЗА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА, СЧИТАНО ОТ 07.02.2022 ГОДИНА ДО 20.02.2022 ГОДИНА ВКЛЮЧИТЕЛНО

На основание чл. 63, ал. 7 и ал. 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, Решение № РД-33-4-5 от заседание на областния кризисен щаб за борба с коронавирус, проведено на 03.02.2022 г., предвид нарастващата 14-дневна заболеваемост от COVID-19 на територията на област Монтана (1464.2 на 100 000 души население, отчетена към 03.02.2022 г.), влошаване на наблюдаваните показатели, съгласно Карта на епидемичната обстановка по региони към 01.02.2022 г., от която е видно, че регион 1, към който принадлежи област Монтана е в етап 3 по Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 и прогнозата за следващите 5 дни също е етап 3, Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. и Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор на Република България за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана.

НАРЕЖДАМ

I. Въвеждам следните временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Монтана считано от 07.02.2022 г. до 20.02.2022 г.,включително, както следва:

1. За обектите, за които са въведени противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01 -991/01.12.2021 г. на министъра на здравеопазването и които, съгласно т. 32 от същата могат да функционират при подхода "Зелен сертификат", се въвеждат ограничения за използване на не повече от 50% от капацитета/работна площ/брой лица.

2. За дейностите, осъществявани на закрито, за които са въведени противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991/01.12.2021 г. на министъра на здравеопазването и които, съгласно т. 32 от същата заповед могат да се провеждат при подхода „Зелен сертификат", се въвеждат ограничения за дейността не повече от 50% от капацитета/работна площ/брой лица.

3. Не се допускат посещения на малолетни и непълнолетни лица, без придружител - родител или настойник, в заведенията за обществено хранене, (ресторанти, питейни заведения, кафе-сладкарници) и в търговските центрове.

II. Въвеждам следния режим на обучение за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Монтана за периода от 7 до 18 февруари 2022 г.

1. Присъствено се обучават учениците от I до IV клас.

2. Преустановява се присъственият учебен процес за периода от 7 до 11 февруари 2022 г. за учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас. Обучението от разстояние в електронна среда се организира със заповед на министъра на образованието и науката.

3. Преустановява се присъственият учебен процес за периода от 14 до 18 февруари 2022 г. за учениците от VII, X и XII клас. Обучението от разстояние в електронна среда се организира със заповед на министъра на образованието и науката.

III. Всички институции и структури на територията на област Монтана (общини, ОД на МВР — Монтана, ОБДХ — Монтана, РЗИ — Монтана, Дирекция „Инспекция по труда" — Монтана, РУО-Монтана), в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, провеждат засилен контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на област Монтана.

IV. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Монтана или при промени в мерките, наложени със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991/О1.12.2О21 г.

V. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ — Монтана.

VI. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Областния управител на област Монтана, кметовете на общини, директорите на ОД на МВР — Монтана, ОБДХ — Монтана, Дирекция „Инспекция по труда '' — Монтана и началника на РУО — Монтана.

VII.Настоящата заповед да се съобщи на гореупоменатите лица, за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването и на официалната страница на РЗИ — Монтана пред Административен съд — Монтана по реда на Административно процесуалния кодекс. Заповедта по , на предварително изпълнение.

Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА
Директор РЗИ - Монтана


04.02.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ