Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 29 декември 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 9 точки.

Общински съвет - Вършец прие план-сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване за 2022 година.

Местните парламентаристи гласуваха изпълнение на мерките във връзка с COVID-19 и актуализация на бюджета на Община Вършец за 2021 година.

Общински съвет – Вършец даде съгласие да бъде продължена процедурата по изработване на Подробен устроиствен план - План за регулация и застрояване за делба на поземлен имот с идентификатор 12961.423.601 и на сгради с идентификатори 12961.423.601.1 и 12961.423.601.2 по КК и КР на гр. Вършец, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД в отделен самостоятелен имот.

Общинските съветници приеха направените инвестиции в активи публична общинска собственост от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2021 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите от ВиК оператора.

Местните парламентаристи гласуваха отменя на „Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Вършец“, приета с Решение № 77 от Протокол № 10/29.03.2012 г., изменена с Решение № 570 по Протокол № 43 от 10.05.2018г. от Общински съвет – Вършец.

Общински съвет – Вършец гласува актуализиране на „Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021 – 2028 г.“, в частта на точка 3.3.2 „Морфологичен анализ на състава и количества на ТБО на община Вършец“.

Общински съвет – Вършец гласува провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС, НУРПТК на община Вършец за продажба на 20 бр., конфискувана озвучителна техника собственост на община Вършец.

Общински съвет - Вършец отпусна финансова помощ на „Медицински център -Вършец" ЕООД от собствения си бюджет за 2021 година, сумата от 2 926,53 лева за погасяване на текущи задължения за доставка на електроенергия на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


31.12.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ