Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 25 ноември 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 8 точки.

Общински съвет - Вършец прие актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/.

Местните парламентаристи гласуваха искане за разрешаване изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за разделяне на част от УПИ I, кв.1 по плана на гр.Вършец на четири нови УПИ-та – XX, XXI, XXII и XXIII.

Съветниците гласуваха дарение на уличен водопровод, изграден от съществуващата водопроводна мрежа на с.Спанчевци и взе решение за предоставяне на приетия актив на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Монтана.

Общинските съветници гласуваха предоставянето на имоти – полски пътища собственост на община Вършец, включени в Заповед № 231/01.10.2021 г. за землището на с. Стояново, Заповед № 232/01.10.2021 г. за землището на с. Долно Озирово, Заповед № 233/01.10.2021 г. за землището на с. Черкаски, Заповед № 235/01.10.2021 г. за землището на с. Долна Бела Речка и Заповед № 238/01.10.2021 г. за землището на гр. Вършец, издадени от Директора на Областна Дирекция „Земеделие“, гр. Монтана.

Местните парламентаристи взеха решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 30.11.2021 год. неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 300 лева на Мария Видолова и на Матей Матеев.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


26.11.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ