Новини

ОСИГУРЕНО Е ЗИМНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

След проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2021 – 2022 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец", 2."Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец", община Вършец, сключи договори № 148 по ОП 1 и 149 по ОП 2 от 19.11.2021 г. за възлагане изпълнението на обществената поръчка със „Стефстрой 2010“ ЕООД, гр.Монтана.

Две са обособените позиции, по които ще се извършват дейностите - "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец" и "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец".

По обособена позиция № 1 изпълнителя следва да извършва снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец, включваща: гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Драганица, с.Черкаски, с.Стояново, с.Долно Озирово, с.Горно Озирово, с.Долна Бела Речка и с.Горна Бела Речка. Зимното снегопочистване се извършва при необходимост, по всяко време на денонощието през целият зимен сезон. За целта фирмата изпълнител ще се използва високо проходими машини /камиони, трактори, специализирани машини и т.н./. Снегопочистването ще се извършва докато се осигури нормална проходимост по уличната мрежа на населените места на община Вършец при зимни условия. При извършване на услугата ще се спазват всички правила за безопасност на движение по пътищата и правилата за безопасност на труда. По договора ще бъде осигурено денонощно дежурство на хора и техника през целия есенно-зимен сезон 2021/2022 г., които да обезпечават изпълнението на дейностите. Фирмата изпълнител има задължение да събира и подава информация към община Вършец за състоянието на уличната мрежа, предмет на обособената позиция през целият зимния сезон.

По обособена позиция № 2 е фирмата изпълнител следва да извършва снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец. Снегопочистването се извършва при необходимост, по всяко време на денонощието презцелият зимен сезон. За целта ще бъдат изпълзвани високо проходими машини /камиони, трактори, специализирани машини и т.н./. Снегопочистването ще се извършва докато се осигури нормална проходимост на МПС и ППС по четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец при зимни условия. При извършване на услугата ще се спазват всички правила за безопасност на движение по пътищата и правилата за безопасност на труда. По договора ще се извършва и опесъчаване в участъка на път MON 1091 Сопово-Черкаски- границата с община Берковица в участъка от км. 0+000 до км.4+000 от м.Сопово до началото на с.Черкаски с дължина 4 км., и в участъка от началото на с.Драганица до центъра на с.Драганица с дължина 1 км., при необходимост, по всяко време на денонощието. Опесъчаването се извършва механизирано, като се спазват всички правила за безопасност на движение по пътищата и правилата за безопасност на труда. По договора ще бъде осигурено денонощно дежурство на хора и техника през целия есенно-зимен сезон 2021/2022 г., които да обезпечават изпълнението на дейностите. Фирмата изпълнител има задължение да събира и подава информация към община Вършец за състоянието на уличната мрежа, предмет на обособената позиция през целият зимния сезон.

Общата прогнозна стойност за двете обособени позиции е 125 000 лева без ДДС.

В община Вършец е създаден оперативен щаб за отчетност и контрол на изпълнението на възложените дейности.

Спас ЗАРЧЕВ


23.11.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ