Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 26 октомври 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 9 точки.

Общински съвет – Вършец взе решение за безвъзмездно придобиване правото на собственост от държавата по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост на поземлен имот с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Серафим Георгиев“ № 12 /бивше детско диабетично училище/.

Местните парламентаристи гласуваха заявление вх. № 9400-3042/06.10.2021 г. от Петър Костов Петров, от гр. Вършец, с искане за прилагане на действащата регулация на УПИ XI-99, кв. 208 по регулационния и застроителен план на гр. Вършец от 1986 г.

Съветниците гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/.

Общинските съветници гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец“, както и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец за поставяне на 3 /три/ кафе-автомата в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец“.

Общински съвет – Вършец взе решение за предоставяне за безвъзмездно управление на 2 бр. земеделски имота, частна общинска собственост на община Вършец, находящи се в землищата на с. Горно Озирово и с. Драганица на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за изпълнение на дейността дърводобив.

Общински съвет – Вършец гласува допълването на текста на т. 1 от свое Решение № 553, от Протокол № 41 от 28.03.2018 г., като след гр. Вършец се добавя: „и населените места на територията на общината“. Всички останали текстове на решение Решение № 553, от Протокол № 41 от 28.03.2018 г. остават непроменени.

Общински съвет – Вършец взе решение за предоставяне на наследниците на Мито Тошов Младенов, поземлен имот с идентификатор 16119.16.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Бела Речка, община Вършец, област Монтана, с площ 2448 кв.м., местност „Углешница“.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 300 лева на Петрана Миладинова, Иван Тодоров и Росица Вачова.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


27.10.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ