Новини

ОБНОВЕНИТЕ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В БОРОВИЯ ПАРК ВЕЧЕ СА ОТВОРЕНИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАДА

Проект № BG06RDNP001-7.007-0038 с наименование „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец“

Общата цел на проекта е да подобри средата и условията за активен начин на живот, свързани със спортуване и осмисляне на свободното време на жителите на община Вършец, както и да повиши привлекателността на територията като туристическа дестинация, към което са насочени и конкретните цели на проекта, а именно:

Конкретна цел 1 – Подобряване на качеството на спортната инфраструктурата, свързана с активен начин живот на жителите и гостите на община Вършец, чрез ремонт и обновяване на спортни игрища за баскетбол и волейбол;

Конкретна цел 2 – Подкрепа за местното икономическо развитие и повишаване на привлекателността на територията на община Вършец като туристическа дестинация, чрез обновяване на дребна по мащаби публична техническа инфраструктура.

В рамките на проекта беше ремонтирана и обновена спортна инфраструктура - баскетболно игрище с площ от 405,30 кв. м. и волейболно игрище с площ от 352,10 кв. м. в градски парк, поземлен имот (ПИ) 12961.40.913, гр. Вършец.

Проектът е на стойност 94 816, 09 лева.

Работно време:

Понеделник – неделя: от 08:30 часа до 17:00 часа.

Спас ЗАРЧЕВ


27.10.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ