Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2020 Г.

На 13 септември 2021 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за 2020 г., съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Обсъждането бе инициирано и ръководено от председателя на Общински съвет инж. Анатоли Димитров.

На събитието присъстваха кметът на общината инж. Иван Лазаров, инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец, зам.-кметовете Петър Стефанов и Георги Янкулов, секретарят на общината инж. Даниела Тодорова и общински съветници, кметове на кметства и служители от общинска администрация Вършец.

Касовото изпълнение на бюджета на общината за 2020 г. беше презентирано от Красимира Тачева – Директор на дирекция “Обща администрация”и гл. счетоводител на общината. Изпълнението на бюджета за отчетния период възлиза на 8 352 168 лв., което представлява 80% спрямо годишния разчет и 102 % спрямо изпълнението за същия период на 2019 г. – стана ясно по време на обсъждането.

Собствените приходи –данъчни и не данъчни са в размер на 1 751 279 лв., Събираемостта на местните данъци е 82 % ,а на не данъчните приходи - 76%. Внесеният в общинската хазна туристически данък е в размер на 39 116 лв. при 40 561 лв. през 2019 г. Постъпленията от „Такса битови отпадъци” са в размер на 656 284 лв., което представлява 85 % от уточнения план, при събираемост от 78% за 2019 година .

Разходите по бюджета на общината са в рамките на постъпилите приходи, като не са допускани преразходи по дейности и параграфи.

Изпълнението на инвестиционната програма е в размер на 925 553 лв. като през отчетната година постъпиха допълнителни целеви трансфери от Републиканския бюджет , което доведе до нейната актуализация с нови обекти. Същите останаха преходни за 2021 г. и с осигурено финансиране от преходния остатък по сметките за капиталови разходи, в размер на 1 500 000 лева.

Община Вършец е приключила 2020 г. с общински дълг в размер на 378 325, който е погасен през 2021 година.

Наличността по бюджетните сметки на общината към края на годината е 2 521 563лв.

Спас ЗАРЧЕВ


14.09.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ