Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 13 септември 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 11 точки.

Общински съвет - Вършец прие отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Съветниците гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 2 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/.

Общинските съветници взеха решение за предоставяне за безвъзмездно управление на 16 бр. земеделски имота, частна и публична общинска собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр. Вършец и с. Горно Озирово на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за изпълнение на дейността дърводобив.

Местните парламентаристи взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 103 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Общински съвет – Вършец взе решение за утвърждаване на 6 /шест/ маломерни паралелки в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за учебната 2021/2022 г.

Общински съвет – Вършец определи размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2021 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец за второто полугодие на 2021 година на: Сдружение с нестопанска цел „ФК Вършец 2012“ – сумата от 5 000 лева. и Волейболен клуб „Вършец“ – сумата от 3 500 лева.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 300 лева на Маргаритка Ангелова.

Общински съвет – Вършец гласува създаване на Общинска комисия по безопасност на движението, съгласно разпоредбата на чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Общински съвет – Вършец даде съгласие да бъде допуснато изработване на частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за делба на поземлен имот с идентификатор 12961.423.601 на сгради с идентификатори 12961.423.601.1 и 12961.423.601.2 по КК и КР на гр. Вършец в отделен самостоятелен имот.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


14.09.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ