Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПРИЗОВАВА ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ПО ВРЕМЕ НА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН

Отчитайки екстремно високите температури и последващото засушаване, Общинска администрация – Вършец призовава към съблюдаване на противопожарните правила с цел предотвратяване възникването на пожари.

Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места, а събирането на смет само на обозначените за това зони.

Почистването от растителност и обработката на земеделските земи от техните ползватели да става с повишено внимание и при спазване на противопожарните норми.

Със Заповед № ОМП-02-3/30.03.2021 година на Областния управител на Област Монтана е определен пожароопасен сезон за 2021 година във всички горски територии в област Монтана считано от 01.04.2021 година до 31.10.2021 година, на основание на която Кметът на Община Вършец е издал Заповед № 96/01.04.2021 година със съответните правила по време на пожароопасния сезон и Заповед № 186/15.06.2021 година.


10.08.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ