Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 29 юни 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 9 точки.

Общински съвет - Вършец гласува поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се в размяна на записаните стойности на пазарните оценки на два от поземлените имоти, предвидени за продажба в Решение № 235 по Протокол № 25/31.05.2021 год. на Общински съвет – Вършец.

Общинските съветници гласуваха поправка на очевидна фактическа грешка в правното основание на Решение № 238 по Протокол № 25/31.05.2021 год. на Общински съвет – Вършец.

Местните парламентаристи гласуваха за закупуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 9590 в кв. 31 от подробния устройствен план на с. Черкаски, община Вършец и предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие за допускане преотреждането на УПИ VII – 9590 в кв.31 от подробния устройствен план на с. Черкаски, община Вършец с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване“.

Съветниците гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/.

Местните парламентаристи взеха решение за таксите и цените , за посещаване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие /Общински детски комплекс/, гр. Вършец, за периода от 05.07.2021 г. до 29.08.2021 г.

Общинският съвет – Вършец определи 2 /двама/ съдебни заседатели за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд – Берковица.

Общински съвет – Вършец гласува включването като член в Постоянна комисия по бюджет, финанси и стопанска политика, Постоянна комисия по административно обслужване, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията и Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси г-н Георги Русев Ангелов – общински съветник.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 300 лева на Христина Николова.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


01.07.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ