Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 31 май 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 11 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 10 точки.

Общински съвет - Вършец даде съгласие кметът на Община Вършец да издаде Запис на заповед по образец към Административен договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0098-С01 от 21.05.2021г. за проект „Патронажна грижа + в община Вършец“, финансиран по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Местните парламентаристи гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.”.

Съветниците гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.”, както и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 3 /три/ недвижими имота собственост на община Вършец.

Общинските съветници гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/.

Местните парламентаристи взеха решение за предоставяне на два поземлени имота по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ на наследниците на Георги Николов Апостолов.

Общинският съвет – Вършец не прие направеното предложение по Докладна записка с вх. № 148/ 17.05.2021 г. от Георги Найденов, Недялко Томов, Ивайло Цветанов, Атанас Маджарски и Латинка Симова – общински съветници в Общински съвет – Вършец относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 година, приета с Решение № 190 по Протокол № 21/ 16.02.2021 г. на ОбС- Вършец.

Общински съвет – Вършец отпусна награди за учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение и помощ за дете член на многодетно семейство. Тереза Стефанова – сумата от 200,00 лева, Елина Ивайлова – сумата от 200,00 лева,Милена Илиева – сумата от 100,00 лева, Тедислава Димитрова – сумата от 100,00 лева, Деница Горанова – сумата от 100,00 лева и Патриция Ангелова – сумата от 100,00 лева, както и да се закупят 6 /шест/ броя ваучери на стойност по 50, 00 лева за закупуване на желана от тях книга, като допълнителна награда на учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец, випуск 2021 година.

Общински съвет – Вършец определи представител на Община Вършец в свиканото за 10.06.2021 г. редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 500 лева на Галина Петкова.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


01.06.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ