Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 2 /ДВАМА/ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА КВОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА

Общински съвет – Вършец на основание чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 68е от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и писмо вх. № 117/ 07.04.2021 г. на Председателя на Окръжен съд – Монтана, и свое Решение № 222 от Протокол № 24 от 28.04.2021 г., обявява откриването на процедура за определяне на 2 /двама/ съдебни заседатели от Община Вършец за попълване на квотата на Районен съд – Берковица.

Процедурата за избор на съдебен заседател да бъде проведена при спазване на следните правила:

І. Кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет – Вършец, в сградата на Общинска администрация Вършец, бул. „България“ № 10, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, изискуемите от закона документи, съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, в срок до 14.05.2021 г., както следва:
 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
 4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 6. Мотивационно писмо;
 7. Писмено съгласие;
 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
ІІ. Подадените документи от кандидатите ще бъдат разгледани от временна комисия определена в т. V от Решение № 222 от Протокол № 24 от 28.04.2021 г., на Общински съвет – Вършец, която ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и ще изготви доклад от работата си.

Приложения за изтегляне:
 1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 5. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5


29.04.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ