Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

На 28 април 2021 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 11 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 11 точки.

Общински съвет - Вършец одобри представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2020 г. на общински план за развитие на община Вършец 2014 – 2020 г.

Общински съвет – Вършец гласува възлагане на услугата „патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Вършец“ в рамките на проект „Патронажна грижа+ в община Вършец“.

Съветниците приеха откриване на процедура за попълване на квотата на двама съдебни заседатели за Районен съд – Берковица с мандат 2020 г. - 2024 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

Общински съвет – Вършец взе решение за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Вършец, представляваща - 86 кв.м. /осемдесет и шест кв.м./ идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 12961.422.830 по КК и КР на гр. Вършец, на съсобственика на имота Красимир Стефанов Григоров.

Общински съвет – Вършец даде съгласие да бъде учредено право на преминаване в полза на „Монт 7 Агро“ ЕООД, през общински поземлен имот с идентификатор 68179.28.119 по КК и КР на землището на с. Спанчевци, с площ 167 кв.м., с начин на трайно ползване пасище/мера.

Общинските съветници гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Местните парламентаристи взеха решение за предоставяне за временно ползване на 25 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр. Вършец, с. Черкаски, с. Горно Озирово, с. Спанчевци и с. Долна Бела Речка, на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за изпълнение на дейността дърводобив.

Съветниците взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ описани по землища.

Общински съвет – Вършец взе решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост на община Вършец, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, описани по землища.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 500 лева на Весела Цветанова.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


28.04.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ