Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

На 31 март 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 10 точки.

Общински съвет - Вършец взеха решение за кандидатстване на община Вършец с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа“, Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Местните парламентаристи взеха решение за кандидатстване на община Вършец с проектно предложение по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила” и осигуряване на съфинансиране по проект.

Общински съвет – Вършец гласува освобождаване от заплащане на наеми и тротоарно право за ползване на помещения, терени и обекти – общинска собственост за периода от 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Съветниците приеха предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Общинските съветници гласуваха за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за продажба на 3 /три/ недвижими имота, собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец.

Местните парламентаристи взеха решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 7 /седем/ части от имоти публична и частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец.

Общински съвет – Вършец прие включването на м. “Андровото“ в землището на с. Стояново, община Вършец, област Монтана в Класификатора на адресите по населени места в община Вършец, воден от служба ГРАО при община Вършец.

Общински съвет - Вършец определи размер на финансиране на клуб на пенсионера и самодееца „Озировци“, село Долно Озирово съгласно Бюджет на Община Вършец за 2021 година на сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

ОбС – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 300 лева на Яким Якимов, 500 лева на Орлин Иванов и 500 лева на Албена Петрова.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения

Спас ЗАРЧЕВ


31.03.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ