Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 10 март 2021 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец взе решение на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, изменя и допълва чл. 29, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец, по чл. 9 от ЗМДТ, както следва:

За децата от подготвителните групи в задължително предучилищно образование не се заплаща такса за дейностите по хранене, като средствата се осигуряват от държавата и се предоставят, чрез бюджета на община Вършец по бюджета на ДГ „Слънце“, гр. Вършец.

Спас ЗАРЧЕВ


15.03.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ