Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОКУС-ГРУПИ

Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Вършец за периода 2021-2027 /ПИРО/, Община Вършец кани заинтересовани страни да вземат участие в провеждането на пет фокус – групи.

ПИРО е стратегически документ, който обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на Община Вършец с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората на общината и устойчиво развитие на територията. ПИРО служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на община Вършец, които се отчитат при разработване на инвестиционните програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Фокус–групите ще се проведат на 24.02.2021 г. (сряда) в Заседателната зала на Общински съвет-Вършец.

Община Вършец кани за участие в разработването на ПИРО представители на следните групи заинтересовани страни:

1. Фокус–група „Инфраструктура, комуникации, екология и опазване на околната среда“ - представители на държавни, общински и регионални институции и дружества (кметове на населени места, представители на ВиК, ЧЕЗ, Областно пътно управление и др). Срещата ще се проведе от 10:00 часа.

2. Фокус–група „Административен капацитет, партньорство и териториално сътрудничество“ - представители на местната власт (кметове, общински съветници, общински служители, представители на съседни общини). Срещата ще се проведе от 11:15 часа.

3. Фокус–група „Бизнес, инвестиции, вкл. туризъм“ - представители на бизнеса (производство, търговия и услуги, вкл. туризъм, браншови организации, представители на Дирекция „Бюро по труда“ – Вършец, земеделски производители, преработватели, браншови организации и др.) Срещата ще се проведе от 14:00 часа;

4. Фокус–група „Образование и култура, Младежки дейности, спорт и НПО“ - представители на училища, детски градини, читалища, НПО, вкл. спортни клубове, физически лица). Срещата ще се проведе от 15:15 часа.

5. Фокус-група „Здравеопазване и социални дейности“ - представители на лечебни и социални заведения, общопрактикуващи лекари, представители на ДСП – Вършец. Срещата ще се проведе от 16:30 часа.

Във връзка със спазване на противоепидемиологичните мерки и ограничения брой места в заседателната зала, моля да потвърдите Вашето участие.


22.02.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ