Новини

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2021 Г.

Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 16 февруари 2021 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.

Приетият дневен ред бе от 24 точки.

Сред основните теми на заседанието бе приемането на стратегическия за дейността на община Вършец финансов документ - Бюджет 2021. Финансовата рамка на бюджета е в размер на 10 731 000 лв. Предвидени са средства за инвестиционната програма на общината, за социални дейности, за образование и култура, за запазване обема на публичните услуги, които Общината предоставя.

Заседателите приеха за сведение отчета за отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г., както и отчета за дейността на Председателя на Общински съвет Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.

На заседанието бяха приети: Програма за развитие на туризма в община Вършец за 2021 г. , Културен календар по месеци и дейности на община Вършец за 2021 г., Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец, Програма за развитие на читалищната дейност в община Вършец за 2020 г., „Програмата за управление на Кмета на община Вършец“ за първата година от мандата на управление, годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2016 - 2020 г. Програма за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021-2028 г.

Беше определен размера на финансиране, съгласно Бюджета на община Вършец за 2021 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел, регистрирани на територията на община Вършец.

Общинските съветници гласуваха освобождаване от заплащане на наеми и тротоарно право за ползване на помещения, терени и обекти - общинска собственост за периода от 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г

Съветниците приеха „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, определя ливадите, описани в приложение № 1 към настоящото решение и пасищата и мерите, описани в приложение № 2 към настоящото решение от Общинския поземлен фонд на община Вършец, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване за стопанската 2021/2022 година.

Местните парламентаристи разрешиха изработване на проект за парцеларен план за проектиране на трасе за общински път МОН 1092 Вършец – Заножене – Спанчевци в частта му, отнасяща се от кв. Заножене до с .Спанчевци в съответствие със схема, която е неразделна част от настоящото решение.

Общински съвет – Вършец определи за съдебен заседател от община Вършец за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд - Берковица – Зорница Светославова.

ОбС – Вършец определи за представител на Община Вършец в свиканото редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана - Петър Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец.

Общински съвет – Вършец определи представител на Община Вършец в свиканото за 26.02.2021 г. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана - д-р Румяна Дамянова – общински съветник в Общински съвет – Вършец.

Общински съвет – Вършец прием отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2020 год.

ОбС – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 300 лева на Владимир Митов, 300 лева на Слави Велиславов, 300 лева на Димитрана Иванова и 150 лева на Емилия Георгиева.

На заседанието бе прието изменение и допълнение на текста на чл. 11, ал. 1, т. 17 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите беше последната точка от дневния ред на заседанието.

Спас ЗАРЧЕВ


17.02.2021 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ