Новини

ВЪЗОБНОВЯВАТ СЕ ПОСЕЩЕНИЯТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Кметът на община Вършец издаде Заповед според която:

1.От 04.01.2021 год. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли на територията на Община Вършец, съгласно т.6 от Заповед № РД – 01 – 718/18.12.2020 год. за изменение и допълнение на Заповед № РД – 01- 677 от 25.11.2020 год. на Министъра на здравеопазването.

2.За периода от 04.01.2021 год. /понеделник/ до 08.01.2021 год. /петък/, включително, посещението и учебният процес в детска градина „Слънце“, град Вършец, ще бъдат организирани в една сборна смесена група в ДГ „Слънце“, филиал кв. Заножене, с адрес: ул.“Младост“ № 16, кв. Заножене, град Вършец и една сборна смесена група във филиал село Долно Озирово, ул.“Първа“ № 22, с работно време на двата филиала от 7:00 часа до 18:00 часа, от понеделник до петък.

3.От 11.01.2021 год. /понеделник/ до 29.01.2021 год. /петък/, включително, посещението и учебният процес в детска градина „Слънце“, град Вършец, филиал кв. Заножене, ще бъде организиран в две сборни смесени групи с адрес: ул.“Младост“ № 16, кв. Заножене, град Вършец с работно време на филиала от 7:00 часа до 18:00 часа, от понеделник до петък.

4.Съгласно § 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 5 от 03 юни 2016 год. за предучилищното образование през учебната 2020 - 2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска геадина в област, попадаща в червена или оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.Със заповедта можете да се запознаете тук.


30.12.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ