Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 29 декември 2020 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 11 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец одобри и прие списъка на инвестициите в активи публична общинска собственост направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2020 г., в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите, съгласно приложението към настоящото решение включващо 5 /пет/ обекта. Предава управлението на приетите активи по т. 1 от настоящото решение в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и предава същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите.

Спас ЗАРЧЕВ


29.12.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ