Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

На 9 декември 2020 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 11 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 7 точки.

Общински съвет - Вършец даде съгласие за разкриване на обществена трапезария, като местна дейност в община Вършец, която включва потребители (целеви групи), както следва:

•Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

•Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

•Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

•Скитащи и бездомни деца, и лица;

•Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

•Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Местните парламентаристи взеха решение за въвеждане задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца в община Вършец, считано от датата на приемане на настоящото решение.

Общински съвет – Вършец даде съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за продажба на автобус марка Ивеко, собственост на община Вършец.

Съветниците приеха изменение и допълнение на Наредбата за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни на територията на община Вършец.

Общинските съветници взеха решение за предоставяне на поземлен имот в село Горна Бела Речка на наследниците на Мито Тошов Младенов.

Местните парламентаристи взеха решение за освобождаване от заплащане на наеми и тротоарно право за ползване на терени и обекти – общинска собственост за периода 27.11.2020 г. до 31.12.2020 г. , също така освобождават от заплащане на месечен наем за периода от 29.10.2020 г. до 31.12.2020 г., наемателите на обекти, които се използват като дискотеки и/или нощен бар собственост на община Вършец, които са преустановили дейността си, вследствие на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, съгласно т. 8 от Заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 г. и т. 9 от Заповед № РД-01-655/ 13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


14.12.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ