Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 29 октомври 2020 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 8 точки.

Общински съвет - Вършец прие нова Тарифа за базисните наемни цени на община Вършец, която влиза в сила от датата на приемането и.

Местните парламентаристи гласуваха предоставяне на 6 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, находящи се в землището на гр. Вършец на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за изпълнение на дейността дърводобив.

Общинските съветници гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2020 г.” и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 2 /два/ недвижими имота, собственост на община Вършец, в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.“ на община Вършец.

Съветниците гласуваха тарифата за базисни наемни цени на община Вършец за предоставяне за ползване на тротоарно право върху част от имот публична общинска собственост на община Вършец, представляващи терени с площ от 15 кв.м. по ул. “Република“, гр. Вършец, обособени към дървени къщички, поставени по проект № CB007.2.12.034 - „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец – Зимна туристическа обиколка Вършец - Сокобаня”, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия.

Местните парламентаристи гласуваха откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Берковица с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата.

Общински съвет - Вършец определи размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2020 година на Футболен Клуб “Вършец 2012" - сумата от 3 000 лв. за второто полугодие на 2020 година.

Общинските съветници приеха част от направените инвестициите в активи публична общинска собственост от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2020 г., в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите от ВиК оператора.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения

Спас ЗАРЧЕВ


30.10.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ