Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 6 октомври 2020 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 10 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка: вземане на решение по докладна записка относно кандидатстване на Община Вършец като партньор с проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат”, Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85%) от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана (15%) от българската държава.

Общинският съвет даде съгласие Община Вършец да кандидатства като партньор с проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат”, Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Общинският съвет даде съгласие Община Вършец да си сътрудничи с партньори Община Враца, Община Мездра и общините Коупавогюр и Хапнарфьордюр, Исландия при кандидатстване и изпълнение на проектното предложение, като при одобрено финансиране ще бъде внесено предложение за одобрение на Споразумение за партньорство по реда на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА.

Спас ЗАРЧЕВ


07.10.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ