Новини

ЗАПОЧВА РЕМОНТ НА ДГ „СЛЪНЦЕ’’

На 01.10.2020 г. бе подписан Акт 2 за откриване на строителна площадка за „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ - гр. Вършец‘‘.

Финансирането е на стойност 924 958,01 лева, а средствата са осигурени от Програмата за развитие на селските райони, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Финансирането от ПРСР е 100%.

Със средствата ще бъдат направени реконструкция, ремонт и обновяване на детското заведение, с което да се подобри средата и достъпът до качествено образование в община Вършец.

Ще бъдат ремонтирани основната сграда, включително част "Паркоустройство и благоустройство"; ще бъде доставено ново оборудване за детската градина. Изцяло ще бъде ремонтиран покривът и помещенията, както и детските площадки в двора.

Така ще бъде създадена по-добра, безопасна и комфортна образователна среда за децата, ще бъде осигурен равен достъп до качествено предучилищно образование на всички деца, включително и на тези със специални образователни потребности.

Петя Генова


04.10.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ