Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПОДПИСА АНЕКСА ЗА ДОГОВОР BG05M9OP001-2.103

Община Вършец подписа анекса за договор BG05M9OP001-2.103 – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4 за период от шест месеца.

Наетите служители ще продължават да доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени със средства на ползвателите. Потребителите биха могли да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Общинският персонал ще бъде осигурен с лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.
Специфичната цел на проекта е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.


24.09.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ