Новини

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

На 14.09.2020 г. в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец, при спадването на всички мерки за безопасност, се проведе редовна сесия на Общинския съвет на града.

Присъстваха всички 13 общински съветници, които разгледаха 10 докладни.

По точка първа бе гласувано единодушно предложението на г-жа Ани Ангелова — Директор на СУ „Иван Вазов“, гp. Вършец за утвърждаване на три маломерни паралелки в учебното заведение за учебната 2020/2021 година. Това ще са 2.а клас със 11 ученици, 10. а клас профил „Икономическо развитие“ със 16 ученици и 11.а клас /чуждоезиково обучение/ - 16 ученици.

С пълно единодушие бе приет и отчетът на бюджета на Община Вършец за 2019 г. В същия ден сутринта бе проведено и обществено обсъждане. Общината е спазвала стриктна финансова дисциплина и не са допуснати преразходи по пера. Община Вършец е приключила 2019 г. без общински дълг. Направени са инвестиции в размер на 1 253 876 лв. През отчетния период са постъпили допълнителни целеви трансфери от Републиканския бюджет, което е довело до включването на нови обекти. Средствата са влезли в сметката на Общината в края на декември 2019 г., поради което са останали като преходен остатък по сметките за капиталови разходи, в размер на 760 000 лева.

Гласуван с 13 гласа „за“ бе и отчетът за работата на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 г. Председателят на местния парламент, инж. Анатоли Димитров, направи подробен анализ за работата на комисиите, разгледаните докладни и взетите решения. Към Общинския съвет действат шест постоянни комисии. Проведени са 5 редовни заседания, взети са 77 решения. Всички решения за периода са изпълнени.

Председателят и зам.-председателите на ОбС – Вършец имат редовни приемни с граждани всеки вторник от 15:00 до 17:00 часа и в четвъртък от 10:00 до 12:00 часа.

Бе взето решение за отмяна на предходно решение от 2013 година за изработване на Общ устройствен план на град Вършец и за откриване на процедура за изработване на Общ устройствен план за цялата община Вършец. Бе гласувано искане от „MOHT 7 АГРО“ ЕООД за изработването на ПYП с цел обединение на имоти във връзка с изпълнение на инвестиционните им намерения. Става въпрос за имоти в с. Спанчевци за изграждането на овцеферма и складова база.

По предложение на г-жа Ани Ангелова — Директор на СУ „Иван Вазов“ бе гласувано провеждането на търг за продажба на 4 броя металорежещи и металообработващи машини, които са останали от 80-те г. на миналия век и в момента не се използват в учебния процес. Средствата ще бъдат вложени за създаване на кабинет по роботика.

С пълно единодушие местният парламент гласува предоставянето и стопанисването на автобус марка „Исузо“, модел „Евро тюркоаз“ на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм“. Автобусът е бил предоставен на СУ „Иван Вазов“ през 2009 г за 10 години. Тази година им е предоставен нов, а досегашният ще се използва за линиите между селата, които Община Вършец извършва като социална услуга.

Бе прието с 13 гласа „за“ нов правилник за реда и условията за ползване на спортна зала „Вършец“. Пълния текст може да бъде прочетен на сайта на общината.

Бе гласувано отпускане на средства за изграждане на алея с чинари и чешма в с. Драганица.

Бяха гласувани три предложения за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани.

Петя Генова


15.09.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ