Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2019 Г.

На 14 септември 2020 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за 2019 г., съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Обсъждането бе инициирано и ръководено от председателя на Общински съвет инж. Анатоли Димитров.

На събитието присъстваха кметът на общината инж. Иван Лазаров, инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец, зам.-кметът Петър Стефанов, секретарят на общината инж. Даниела Тодорова и общински съветници и служители от общинска администрация Вършец.

Касовото изпълнение на бюджета на общината за 2019 г. беше презентирано от Красимира Тачева – Директор на дирекция “Обща администрация”и гл. счетоводител на общината. Изпълнението на бюджета за отчетния период възлиза на 8 191 320 лв., което представлява 87% спрямо годишния разчет и 111 % спрямо изпълнението за същия период на 2018 г. – стана ясно по време на обсъждането.

Собствените приходи –данъчни и не данъчни са в размер на 1 513 348 лв., Събираемостта на местните данъци е 77,3 % ,а на не данъчните- 77,8%. Внесеният в общинската хазна туристически данък е в размер на 40 561 лв. при 37 352 лв. през 2018 г. , което показва по-активен туристически сезон . Постъпленията от „Такса битови отпадъци” са в размер на 443 876 лв., което представлява 78 % от уточнения план .

Разходите по бюджета на общината са в рамките на постъпилите приходи, като не са допускани преразходи по дейности и параграфи.

Изпълнението на инвестиционната програма е в размер на 1 253 876 лв. като през отчетната година постъпиха допълнителни целеви трансфери от Републиканския бюджет , което доводи до нейната актуализация с нови обекти. Същите останаха преходни за 2020 г. и с осигурено финансиране от преходния остатък по сметките за капиталови разходи, в размер на 760 000 лева.

Община Вършец е приключила 2019 г. без общински дълг, стана ясно от презентацията на отчета.

Спас ЗАРЧЕВ


14.09.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ