Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 29 юли 2020 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 14 точки.

Общински съвет - Вършец разгледа отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Местните парламентаристи отмениха свое решение № 123 от Протокол № 9 от 30.06.2020 г. на Общински съвет – Вършец.

Съветниците гласуваха издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващо авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.004-0014-C01за проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“.

Общинските съветници гласуваха издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0038-C01/14.05.2019 г.,за проект: „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец“

Местните парламентаристи взеха решение за предоставяне на безвъзмездно ползване на кабинети 307 и 308 от сградата на медицинския център, на „Център за обществена подкрепа – Раковица“, гр. Берковица.

Общинският ОбС – Вършец разреши изработване на ПУП с цел обединение на п.и. 68179.28.77 и п.и. 58179.28.116 по КК и КР на с. Спанчевци общ. Вършец с промяна на предназначението им в съответствие с инвестиционните намерения на възложителя.

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА измени и допълни „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“.

Общински съвет – Вършец взе решение за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Вършец, представляваща - 125 кв.м. /сто двадесет и пет кв.м./ идеални части от поземлен имот № 501.524 /петстотин и едно точка петстотин двадесет и четири/, за който е образуван УПИ ІІ /две/ в квартал № 28 /двадесет и осем/, по действащия регулационен план на село Спанчевци, община Вършец, област Монтана, одобрен със Заповед № 412/1989 г., адрес на поземления имот: село Спанчевци, община Вършец, област Монтана, ул. „Шестнадесета“ № 3, ЕКАТТЕ 68173, площ на имота: 585 кв.м. /петстотин осемдесет и пет кв.м./. УПИ ІІ /две/ е с площ 586 кв.м. /петстотин осемдесет и шест кв.м./, отреден за жилищно застрояване на съсобственика на имота Милка Георгиева Еленкова.

Общински съвет – Вършец актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ в частта раздел III.

Общинските съветници взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади, на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Общински съвет – Вършец взе решение за предоставяне на наследниците на Давид Георгиев Илиев, следните имоти:

- Поземлен имот с идентификатор 68179.54.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Спанчевци, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-1833/08.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Спанчевци, местност „Дивата ливада“, площ: 3000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, земи от Общинският поземлен фонд на община Вършец.

- Поземлен имот с идентификатор 68179.38.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Спанчевци, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-1833/08.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Спанчевци, местност „Кални дол“, площ: 4000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, земи от Общинският поземлен фонд на община Вършец.

- Поземлен имот с идентификатор 68179.27.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Спанчевци, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-1833/08.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Спанчевци, местност „Требежете“,, площ: 4000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, земи от Общинският поземлен фонд на община Вършец.

Общинските съветници приеха годишен финансов отчет за 2019 година за дейността на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Общински съвет - Вършец определи размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2020 година на спортните дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец за второто полугодие на 2020 година.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


31.07.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ