Новини

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА БИЗНЕСА ЗА „НОВИТЕ МЕРКИ ПО ВАША МЯРКА”

Информационната кампания за бизнеса “Новите мерки по Ваша мярка“ се проведе на открито във Вършец на 23.07.2020 г. от 9.30 часа до 16.00 часа. Експертите от бюрото по труда бяха на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТх3 - Проект “Заетост за теб“, подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез Проект “Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и стартиралата на 15 юли мярка с нов дизайн 60/40.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“- Берковица Лина Маринова сподели, че целта на кампанията е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.

С Постановление № 151 от 03.07.2020 г. продължава предоставянето на подкрепа на предприятия, на които пандемията от коронавируса COVID-19 и свързаните с нея последствия оказа силно негативно влияние върху икономическото им състояние, а оттам и на възможностите им за запазване на заетостта на персонала в тях. Регламентираната подкрепа по ПМС 151/03.07.2020 г. в е размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите за м.май и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември 2020 г.

По проект „Заетост за теб” ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на субсидираната заетост.

По проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” ще се подкрепят работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв. Заетостта на подкрепените работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица следва да бъдат запазени за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите.

Експертите от бюрото по труда информираха, консултираха и даваха насоки на работодатели и търсещи работа лица, за да могат възможно най-голям брой от тях да се възползват от подкрепата на държавата.

Спас ЗАРЧЕВ


24.07.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ