Новини

НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, СЧИТАНО ОТ 14 МАЙ 2020 Г. ДО 14 ЮНИ 2020 Г.

Кметът на община Вършец издаде Заповед № 167/14.05.2020 г., с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на община Вършец, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

1. Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние).
2. Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване задължително организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения.
3. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
4. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 2 и т. 3, прилагат и допълнителни противоепидемични мерки.
5. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3.
6. По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги.
7. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се спазва от всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).
8. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-4 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаваме и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.
9. Лицата по т. 8 са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

Въвеждат се и следните временни противоепидемични мерки на територията на община Вършец, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г:

1. Не се разрешават посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове, закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници с изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.
2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.
5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.
6. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
7. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
8. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания във всички лечебни и социални заведения на територията на Община Вършец.
10. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.
12. Правила, които следва да се спазват в паркове и градинки: забранява се сядането на пейки и в тревните площи, забранява се употребата на алкохол.
13. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете ТУК.


14.05.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ